ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนดัดดรุณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

กติกาการเข้าชุมนุมดนตรีไทย
- การสมัครสมาชิกชุมนุมต้องเป็นสมาชิกตลอดปีการศึกษา
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีและสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้จะรับเป็นกรณีพิเศษ
- ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองยินยอมให้ฝึกซ้อมได้
- นักเรียนจะต้องมีเวลาซ้อม ในเวลา 07.20 น. – 08.00 น. และ 15.45 น. – 16.30 น. ทุกวันเพื่อเกิดการพัฒนาทักษะดนตรี
- นักเรียนต้องมีความตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจัง ตรงต่อเวลา และเสียสละเวลาให้กับการฝึกซ้อมได้
- มีเวลาฝึกซ้อมดนตรีในช่วงเวลาว่าง โดยไม่กระทบต่อการเรียน
- ห้ามประพฤติผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียน
การสมัครชุมนุมดนตรีไทย
28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 64
วิธีการก็คือทำอย่างไรก็ได้
ให้แสดงศักยภาพทางดนตรี
บันทึกวีดีโอมา อย่างน้อย 1 นาที
ส่งมาในไลน์ เช่น การขับร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่มีอยู่ที่บ้าน และระบุชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ https://line.me/R/ti/g/ZJTuejFsHQ
รับจำนวนจำกัด

ผู้ประกาศ : นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา วันที่ : 28-06-2021 08:01:08

กติกาการเข้าชุมนุมวงโยธวาทิต
- การสมัครสมาชิกชุมนุม ต้องเป็นสมาชิกตลอดปีการศึกษา
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีและสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้จะรับเป็นกรณีพิเศษ
- ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองยินยอมให้ฝึกซ้อมได้
- นักเรียนจะต้องมีเวลาซ้อม ในเวลา 07.20 น. – 08.00 น. และ 15.45 น. – 16.30 น. ทุกวันเพื่อเกิดการพัฒนาทักษะดนตรี
- นักเรียนต้องมีความตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจัง ตรงต่อเวลา และเสียสละเวลาให้กับการฝึกซ้อมได้
- มีเวลาฝึกซ้อมดนตรีในช่วงเวลาว่าง โดยไม่กระทบต่อการเรียน
- ห้ามประพฤติผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียน
หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต จะรวมวงสตริงด้วย คณะครูจะคัดแยกประเภทในช่วงเปิดเรียนปกติ
https://docs.google.com/forms/d/1aoU2ULMVqjOqSyS-9MVfYbKB70WmYj5vt2b4N1BYM9I/edit?usp=drivesdk

ผู้ประกาศ : นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา วันที่ : 28-06-2021 16:10:28

NEWS

DDN School

ลงชื่อเข้าใช้งาน