ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนดัดดรุณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ร้านหมอภาษาออนไลน์ ครูนางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
2 พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ครูนางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
3 อ่านทำนองเสนาะ ครูนางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ ,นายวิชัย สีไส 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
4 ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ ครูนางไขแสง ตรีสาม ,นางพรพิมล ตระกูลศุภชัย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 แต่งกลอน on เฟสฯ ครูนายอำนาจ จุนวังโส 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
6 เสริมทักษะภาษาไทย ครูนางสุภาณี เตชะสิทธิ์ ,นางสาวปรียานุช หงษ์บุดดี 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
7 อักษรไขว้ ครูนางสาวมาลัย ปูผ้า ,นางสาวจริยา จรรยาขาม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 วรรณคดีไทย ครูนางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์ ,นางสาวขนิษฐา พิทักษ์มงคล 1,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
9 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ครูนางสาวนภัส พ่วงมาลี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
10 เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์หรรษา ครูนางสาวเฟยาริน ด่านล้ำเลิศ ,นางชูศรี จันทร์อ่ำ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
11 หมากฮอส ครูนางสาววิชุดา คงวัฒนะ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 Sudoku ครูนางมณฑิดา ปัญญาดี ,นายสมชาย พิมพ์เงิน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 53
 • ลงทะเบียนแล้ว 55
13 ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครูนายปรีชา ไชยเพชร ,นางสาวปรางฉัตร รัตโนสถ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
14 สร้างสรรค์ภาพโดยใช้โปรแกรมGSP ครูนางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง ,นางสาวอรุณประภา อินทะสอน 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
15 สนุกคิดคณิตศาสตร์ ครูนางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์ 1,2,3

  เต็ม

16 คิดเลขเร็ว ครูนางกัณทิมา เจริญเตีย ,นายนริศ นอกตะแบก 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

17 คณิตศิลป์ ครูนางสาวมณีอักษร อุสาห์ ,นางสาวสไบทอง สโมสร 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 52
18 เอแม็ท (A-Math) ครูว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ศรนรินทร์ ,นายธนา หมื่นจำนงค์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 คลินิกคณิตศาสตร์ ครูนางสาวมานิตา ล่ามกิจจา ,นายกิตติธัช โพธิ์สงค์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
20 เวทคณิต ครูนางสาวชนิดา จันทร์กำจร ,นายศิรชัช สุขสถิตย์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
21 นักนวัตกร ครูนางปิ่น ช่างทอง,นายเกรียงไกร ศรีรักษา นางสาวสุพรรณ แสงเพ็ชร,นายธนวัฒน์ จันมา 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 82
22 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูนางสาวอัมพร ผุยวันดี

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
23 ก้าวทันวิทยาศาสตร์ ครูนางรุ่งนภา เนินหาด

  เต็ม

24 นักดาราศาสตร์ ครูนายสุรสีห์ ไชยกันยา ,นางสาวสุพัตรา ระวิโรจน์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 51
25 แกนนำอีโคสคูล (Eco - school) ครูนางสาวพัชรินทร แก้วจินดา ,นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
26 BIO BOARD GAME ครูนางสาวชนากานต์ อินทศรี ,นางสาวนิตยา ศรีแนน 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
27 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครูนายประเสริฐ แจ้งตระกูล ,นายคเณศ พัฒนโชติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
28 STEM ครูนางบุศริน โคนเคน 1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
29 Science-Show ม.ปลาย ครูนางจุฑาทิพย์ กันทำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
30 วิทย์น้ำ ครูนางสาววราพร หวังเสถียร ,นางสาวอิสราภรณ์ งอนกลาง 1,2,3

  เต็ม

31 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครูนางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ,นางสาวขวัญพิชชา แก้วสว่าง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูนางรัชชดา นอกตะแบก 1,2,3

  เต็ม

33 นักเคมีรุ่นเยาว์ ครูนางศุภวรรณ งามแสง 1,2,3

  เต็ม

34 ioT in My life ครูนายพนัส กันแก้ว ,นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
35 ไอที-​DIY ครูนายสันติ​ชัย​ ชำนิ​ประเสริฐ​กุล​ ,นางกมลพร​ ลิ้มสวัสดิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
36 นักประดิษฐ์ดิจิทัล ครูนางกัลยา กลิ่นเชิดชู,นายนพดล ศรประสิทธิ์ ,นางสาวเหมือนฝัน เสกแปลก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
37 ครอบครัวพอเพียง ครูนางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ ,นางสาวสุภาพร ยิ่งยวด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 54
 • ลงทะเบียนแล้ว 55
38 Arts & Culture ครูนางสาวปุณณฎา พันธสี ,นายไชยะนันท์ นาถาบำรุง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ท่องโลกกว้างทางสังคม ครูนางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
40 เรียนรู้วิถีไทย สไตล์สังคม ครูนางสาวพรรณวรท แก้วดวงตา ,นายธนเสฏฐ์ รากเงิน 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
41 เพลงคุณธรรมนำใจ ครูนางสาวปาริฉัตต์ ทุมประสิทธิ์ ,นางภคมน ทองพูล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
42 เยาวชนคนพอเพียง ครูนางสาวเจนจิรา มานะต่อ 1,2,3

  เต็ม

43 ร้านเด็ดเด็กดัด ครูนายจักรพงษ์ กล่อมปัญญา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
44 ธรรมะสวัสดี ครูนายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ,นายจิระศักดิ์ คชสีห์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 อยู่ดีมีสุข ครูนางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
46 ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล ครูนายทศทิศ เทวารุทธ ,นางสาวประภัสสร แก้วบ่อ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
47 ลูกดัดวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครูนายปราณนต์ คลังสุวรรณ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
48 สร้างสรรค์ศิลป์ ครูนางสาวภทรพรรณ กุมภีร์ ,นายพิทยุตม์ คูณทวี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 58
49 วงโยธวาทิต ครูนายเกษมวุฒิ​ มังคลาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 115
50 ดนตรีไทย ครูว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ จันมุณี ,นายนัฐวุฒิ สืบสุข 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 46
 • ลงทะเบียนแล้ว 51
51 นาฏศิลป์ไทย ครูนางเกศ น้ำทิพย์,นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร ,นางสาวรวิวรรณ เล็กสวัสดิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
52 ขับร้องประสานเสียง ครูนายศิวา กองเกิด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
53 ธุรกิจน้อย ครูนางสาวสมัย นุหัง 1,2,5

  เต็ม

54 เคล็ดลับขจัดความจน ครูนางสาวจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
55 อย.น้อย ครูนางสกุลรัตน์ ทิพย์เวช 1,2,3

  เต็ม

56 แกะสลัก ครูนางชลิตา ข้างพลายแก้ว ,นางสาววราภรณ์ ศิริธร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

57 ประดิษฐ์ประดอย ครูนางสาวจุฑารัตน์ เอเตียวเจริญ 1,2,3

  เต็ม

58 crossword ครูนางเครือวัลย์ แป้นประหยัด,นางวัลลยา เศรษฐโศภณ ,นางสาวจินต์จุฑา พินิจธนสาร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 45
59 English Speech ครูนางสาวฮามาวียา เซ็นเจริญ ,นางสาวพรทิพย์ จันทร์สว่าง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
60 HSK 3 ระดับชั้น ม.ปลาย ครูนางสาวธณัทอร จูงใจ ,นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
61 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ครูนางสาวเอมวิกา สุดเสน่หา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
62 ภาษาญี่ปุ่น ครูนางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย,นางสาวสุภัทรา อุระพำนัก ,นางสาวเปรมยุดา ตระกูลปิ่นทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
63 วัฒนธรรมเกาหลี ครูนางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล ,Miss Chang Miae 4,5,6

  เต็ม

64 Debate ครูนางกันย์ชิสา เรืองพรหม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 13
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
65 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ครูนางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว,นางสาวชนัสนันท์ เชื้อหอม ,นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์ 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
66 เกมส์ภาษาอังกฤษ ครูนางสาวรัชนี มโนอิ่ม ,นายกฤตกร น้ำทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 45
67 English for Admission & Placement Test ครูนายอมรเทพ บุญเรือง ,นางสาวพีรยา คงวัฒนะ 4,5,6

  เต็ม

68 English Skit ครูนางภัคภิณญา แสงรักษา ,นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
69 English Drama ครูนางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ,นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน ,นางสาวจรัณญา โสภาทอง,Ms. Helen Mae Barrette Palat 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
70 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ครูนางสาวอณิศรพี ภวสิริพร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

71 สภานักเรียน ครูสิบเอกวสันต์ เพิ่มพิมล,นางอรอนงค์ มีพึ่ง ,นายจุมพล บุญมี 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
72 ชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี ครูนายปวันรัตน์ ปวัตน์รัตนภูมิ,นายสมสกุล จันทร์โสภา ,นายศิวกร จัตุภัทรกุล,นางสาวนุสรา สิงห์จันทร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 209
 • ลงทะเบียนแล้ว 210
73 อาสายุวกาชาด ครูนางอุบล ศรีชัย,นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร ,นายกฤษฎา ไพรเถื่อน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
74 ห้องสมุด ครูนางจินดาวรรณ บรรดา ,นายภาสกร สุขชัย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

75 เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา (YC:Youth Couselor) ครูนางศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ,นายภัทรพงศ์ สุขมาลี ,นางสาวธันยนันท์ ตั้งสายัณห์,นางสาวชนกพิชา เจริญพร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 72
 • ลงทะเบียนแล้ว 77