ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนดัดดรุณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 นักประดิษฐ์ดิจิตอล ครูนพดล ศรประสิทธิ์ , ครูกัลยา กลิ่นเชิดชู, ครูเหมือนฝัน เสกแปลก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
2 IOT in My Life ครูอาทิตย์ ยงสวัสดิ์ , นายพนัส กันแก้ว, นางสาวสุรีย์ สิงห์เจริญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
3 IT-DIY ครูสันติชัย ชำนิประเสริฐกุล ,นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
4 ดนตรีไทย ครูกอบลาภ จันมุณี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
5 นาฏศิลป์ไทย ครูเกศ น้ำทิพย์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
6 ดนตรี ครูเกษมวุฒิ มังคลาด ,นายก้อง มักสัมพันธุ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 61
 • ลงทะเบียนแล้ว 130
7 ขับร้องประสานเสียง ครูพัชรินทร์ สุวรรณศร ,นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
8 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูภทรพรรณ กุมภีร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 52
 • ลงทะเบียนแล้ว 58
9 อย.น้อย ครูสกุลรัตน์ ทิพย์เวช ,นางกาญจนา จอมศิลป์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
10 ดอกไม้ใบตอง ครูนฤทิพย์ ศรีเกษตรสรากุล 1,2,3,4,5

  เต็ม

11 แกะสลัก ครูชลิตา ช้างพลายแก้ว ,นางสาววราภรณ์ ศิริธร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 เคล็ดลับขจัดความจน ครูจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
13 ธุรกิจน้อย ครูสมัย นุหัง ,นางสาวจิดาภา ไกรหาญ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

14 สนุกไปกับภาษาไทย ครูเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์ 1,6

  เต็ม

15 สร้างสรรค์งานสวยด้วยลายมือศิลป์​ ครูวิชัย สี​ไส​ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 อ่านทำนองเสนาะ ครูงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
17 โจ๊กภาษา ครูสุภาณี เตชะสิทธิ์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
18 วาดภาพจากวรรณคดีไทย ครูนภัส พ่วงมาลี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 พินิจวรรณคดี ครูจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 ส่งเสริมทักษะภาษาไทย ครูไขแสง ตรีสาม,นางพรพิมล ตระกูลศุภชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
21 เรียงร้อยถ้อยความ ครูปรียานุช หงษ์บุดดี ,นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
22 ต่อคำศัพท์อักษรไขว้ ครูจริยา จรรยาขาม ,นางสาวมาลัย ปูผ้า 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 แต่งกลอน on เฟสฯ ครูอำนาจ จุนวังโส 4,5,6

  เต็ม

24 ประชาสัมพันธ์ ครูพัชรี เมืองเชียงหวาน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
25 วรรณกรรมไทย สนุกคิด สื่อสร้างสรรค์ ครูไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด 1,2,3

  เต็ม

26 นักดาราศาสตร์ ครูสุรสีห์ ไชยกันยา ,นางสาวสุพัตรา ระวิโรจน์ 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
27 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูธัญพิมล อาภัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
28 ฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครูประเสริฐ แจ้งตระกูล นายคเณศ พัฒนโชติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
29 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูอัมพร ผุยวันดี 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
30 ห้องเรียนเคมีดาว ครูอิศราภรณ์ งอนกลาง ,นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
31 นักนวัตกร ครูปิ่น ช่างทอง ,นายเกรียงไกร ศรีรักษา 4,5

  เต็ม

32 นักเคมีรุ่นเยาว์ ครูศุภวรรณ งามแสง 1,2

  เต็ม

33 ก้าวทันวิทยาศาสตร์ ครูรุ่งนภา เนินหาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 0
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
34 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูบุศริน โคนเคน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
35 Science-Show ม. ปลาย ครูจุฑาทิพย์ กันทำ ,นางสาวสุนันทา แสนแก้ว 1,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
36 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครูกฤษณา วิเชียรวารี ,นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 51
37 นักประดิษฐ์ ครูพัชรินทร แก้วจินดา ,นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
38 บอร์ดเกม (boardgame) ครูดรรชนีย์ กัลยา ,นางสาวชนากานต์ อินทศรี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
39 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูรัชชดา นอกตะเเบก 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
40 เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ครูเฟยาริน ด่านล้ำเลิศ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
41 GSP ครูนุชนารถ ทองกระจ่าง ,นางสาวอรุณประภา อินทะสอน 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
42 หมากฮอส ครูวิชุดา คงวัฒนะ ,นายภาณุพงศ์ ประเสริฐ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

43 Sudoku club ครูมณฑิดา ปัญญาดี ,นายสมชาย พิมพ์เงิน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

44 เวทคณิต ครูชนิดา จันทร์กำจร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
45 A-Math ครูจักรพันธ์ ศรนรินทร์ ,นางสาวเพ็ญจันทร์ สมศักดิ์,นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 57
46 สนุกคิดคณิตศาสตร์ ครูนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์ ,นายปรีชา ไชยเพชร 1,2,3,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
47 คณิตศิลป์ ครูสไบทอง สโมสร ,นางสาวมณีอักษร อุสาห์,นางประภัสสร โทประเสริฐ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 54
48 คิดเลขเร็ว ครูกัณทิมา เจริญเตีย ,นายนริศ นอกตะแบก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
49 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ครูวรรณกมลภ์ แสงแก้ว ,นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
50 เกมส์ภาษาอังกฤษ ครูรัชนี มโนอิ่ม ,นายกฤตกร น้ำทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
51 ภาษาเกาหลี ครูชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
52 ศิลปวัฒนธรรมจีน ครูสมชาย ชัยลี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
53 YCT ม.ต้น ครูเอมวิกา สุดเสน่หา 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
54 HSK ระดับ 3 ม.ปลาย ครูอาทิตยา ธงเดชชัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
55 ภาษาญี่ปุ่น ครูเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย ,นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก,นางสาวสุภัค วันลาราช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
56 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ครูทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ ,นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน,นางสาวจรัณญา โสภาทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
57 English skit ครูภัคภิณญา แสงรักษา ,นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
58 Crossword Games ครูเครือวัลย์ แป้นประหยัด ,นางวัลลยา เศรษฐโสภณ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 66
59 English Debate ครูกันย์ชิสา เรืองพรหม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
60 English Speech ครูพรทิพย์ จันทร์สว่าง ,นางสาวฮามาวียะฮ เซ็นเจริญ,นายอมรเทพ บุญเรือง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
61 เรียนรู้สังคม ครูกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 50
62 เพลงคุณธรรมนำใจ ครูปาริฉัตต์ ศิริอุดมโชค 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 37
63 ลุยo-net โลกสังคม ครูปุณณฎา พันธสี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 29
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
64 เยาวชนคนพอเพียง ครูชุติมา บูชาพันธ์ ,นางสาวเจนจิรา มานะต่อ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 52
65 รอบรู้ประวัติศาสตร์ ครูอิงตะวัน แพลูกอินทร์ 4,5,6

  เต็ม

66 ครอบครัวพอเพียง ครูสุมาลี ศรประสิทธิ์ ,นางสาวสุภาพร ยิ่งยวด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
67 ยอดนักอ่าน กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครูพรรณวรท แก้วดวงตา 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
68 ร้านเด็ด เด็ก ดัด ครูจักรพงษ์ กล่อมปัญญา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
69 อยู่ดีมีสุข ครูมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ 3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 0
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
70 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครูนุสรา สิงห์จันทร์ ,นายภัทระ กระแสร์สุนทร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
71 ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล ครูทศทิศ เทวารุทธ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
72 ลูกดัดวัยใส ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ครูประภัสสร แก้วบ่อ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 0
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
73 การใช้ห้องสมุด ครูจินดาวรรณ บรรดา ,นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
74 เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา (Youth Counselor : YC) ครูศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ,นายภัทรพงศ์ สุขมาลี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

75 จิตอาสา ครูชูศรี จันทร์อ่ำ ,นางสาววราพร หวังเสถียร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
76 อาสายุวกาชาด ครูนวลจันทร์ แสงอุไร ,นายกฤษฎา ไพรเถื่อน,นางอุบล ศรีชัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
77 เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ครูจิระศักดิ์ คชสีห์ ,นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
78 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ครูอณิศรพี ภวสิริพร ,นายสันติศักดิ์ แสวงศิริผล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
79 ชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี ครูปวันรัตน์ ปวัตน์รัตนภูมิ ,นายศิวกร จัตุภัทรกุล,นายสมบูรณ์ ไตรรัตน์วัฒนา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 123
 • ลงทะเบียนแล้ว 133
80 สภานักเรียน ครูจุมพล บุญมี ,นางอรอนงค์ มีพึ่ง,สิบเอกวสันต์ เพิ่มพิมล 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 39
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
81 ขาดเรียนนาน ครูมานิตา ล่ามกิจจา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
82 ลาออก ครูมานิตา ล่ามกิจจา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
83 พักการเรียน ครูมานิตา ล่ามกิจจา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 3